COLOFON

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van SWB. 

Kamer van Koophandel

SWB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 1159247.

Reageren
U heeft onze website bezocht en heeft een opmerking of een vraag?
Vul dan het contactformulier in.

Ontwerp, CMS & techniek
Gerdingopmaak & PlanPlan Internet BV

Projectbegeleiding
Douma Business Solutions

Ontwikkeld in samenwerking met 
SBCM A&O-fondsPRIVACY

Waarborgen voor uw privacy en de door u verstrekte gegevens. 

SWB is verantwoordelijk te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.
 

Beveiliging

De door ons verzamelde gegevens worden door SWB in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit bestand is niet voor anderen toegankelijk.
 

Clickgedrag

Op de website van SWB worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina's. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan GSWB de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin maakt Gerdingopmaak gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.
 

Gebruik van de gegevens

De gegevens zullen uitsluitend door SWB zelf worden gebruikt en worden nimmer aan derden verstrekt. U geeft SWB het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van SWB, een en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
 

Opvragen gegevens

U heeft ten alle tijde het recht inzage te vragen in de door SWB opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen zonder enig voorbehoud aan u worden verstrekt. Voorts heeft u het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen. In dat geval zal SWB redelijkerwijs gevolg geven aan dat verzoek. SWB behoudt zich het recht voor inzage te weigeren indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die de gegevens opvraagt. Inzageverzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
 

Start Werk & Blijf veilig
Fiolenkamp 3
9412 AT Beilen
 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u deze richten aan:

SWB
Fiolenkamp 3
9412 AT Beilen
Telefoon: 0593 540303